سيت و پلاک والو مينيمم فلو
 
 
           
         
Part Name :
Drawing NO :                
Part NO  :
TMC code  :
KKS code  :
     
 
     
  توضيحات:  
     
 
         
نوع طرح نحوه كسب تكنولوژي  
         
نقشه ساخت  موجود است ؟ خير نمونه كاركرده قطعه  موجود است ؟ خير  
         
نمونه نو قطعه  موجود است ؟ خير عمر اسمي سال  
         
اولويت ساخت براي نيروگاه وزن : (KG)  
         
ابعاد   طول:  عرض:  ارتفاع :  ميلي متر  
     
 
     
 
         
سازنده اوليه مشاور و ناظر  
         
تعداد مورد نياز در هر واحد : تعداد مورد نياز در سال :  
         
فرايند اصلي ساخت: