براي ثبت نيازمنديهاي نيروگاهي بايد با نام كاربري حقوقي(شركت) وارد شويدبراي ورود كليك كنيد