شفت پمپ آب تغذيه

   
شفت پمپ آب تغذيه   نام قطعه
Shaft of Boiler Feed Pump Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

اين شفت مربوط به پمپ اصلي آب تغذيه يابويلرفيدپمپ مي باشد كه به علت بالابودن فشارپمپ (220 بار) ازحساسيت ويژه اي جهت انتخاب مترال ودقت ماشينكاري برخورداراست.

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان  
شركتهاي سازنده شركت خداش  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه KSB آلمان  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: