نازل اسپري واتر دي سوپر هيتر

   
نازل اسپري واتر دي سوپر هيتر   نام قطعه
Spray Nozzle Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

 

اين قطعه در دماي 450 درجه بخار سوپرهيت از بيرون ودماي 230 درجه آّب از داخل قرار گرفته است كه باتوجه به اختلاف دما در معرض تنش شديد قرار داشته كه اين موضوع متريال و تكنيك ساخت آنرا  پيچيده مي كند .با توجه به  اهميت اين  تجهيز براي كنترل  دما وفشار در بويلر وعدم دسترسي به نمونه خارجي در  كارگاه  شركت  مديريت توليد  برق لوشان ساخته و نصب گرديد كه  مورد استفاده  قرار گرفته وكارايي آن مشابه نمونه خارجي مي باشد.

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان  
شركتهاي سازنده شرکت مديريت توليد برق لوشان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه Borsig  
   
           
 
     
 
           
سيستم بويلر   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح بازسازی قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: