ساخت محور پمپ كندانس

   
ساخت محور پمپ كندانس   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 
بدليل خوردگي، سايش و همچنين ران اوت بيش از حد، محور كندانسيت پمپ واحدها قابل استفاده نبود
بنابراين ضمن آناليز ابعادي و تعيين نوع جنس اقدام به سفارش ساخت داخل در شركت پيشرو سناباد به
تعداد 2 عدد گرديد.

 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق توس - مشهد  
شركتهاي سازنده شركت مديريت تولید برق طوس  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: