بوش محافظ محور پمپ كندانس

   
بوش محافظ محور پمپ كندانس   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 
در نيروگاه توس به ازاي هر واحد دو دستگاه كندانسيت پمپ نصب است كه يك دستگاه به طور دائم در
مدار بهره برداري قرار دارد و پمپ دوم به صورت آماده مي باشد. به دليل جلوگيري از آسيب رساني به مح ور
كه داراي قيمت بالايي است از بوش محافظ محور به عنوان قطعه فدا شونده استفاده مي شود. ساخت اين بوشها
در چند سال گذشته در دستور كار نيروگاه قرارداشته و نتايج آن مطلوب بوده است.
:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق توس - مشهد  
شركتهاي سازنده شركت پولاد سا پايور توس  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: