نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: سيم پيچ HV/LV ترانس اصلي (قدرت)    
  سيستم : ترانسفورماتور و تجهیزات پست    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: گرد گیر الکتروموتور فن ترانس اصلی    
  سيستم : ترانسفورماتور و تجهیزات پست    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها