نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: دیسک چک والو مسیر تزریق اسید سولفوریک    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: رزین تراپ یا تله رزین    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: رگولاتور فشار آب براي سيستم سمپلينگ    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: حلزوني تفلوني براين پمپ+پمپ سير كوله اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل فيس متحرك براين پمپ و پمپ سيركوله اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل فيس ثابت براين پمپ و پمپ سيركوله اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور (ترانسفر) پمپ سير اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور براين پمپ + سيركوله اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل ثابت پمپ سير كوله اسيد    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل تزريق آب ژاول سازي    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيچ سه تايي(سه شاخه تيتانيومي)    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بدنه سل آب ژاول سازي سيكل تركيبي    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: آبتين صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها