نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: Gland Steam Cooler    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شرکت صبا آفرین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: گيربكس برجهاي خنك كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی آلکان ماشین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره برجهاي خنك كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت فرابرد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده فن برج خنک کن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت سنگين تراش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور فن برج خنك كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده پمپ روغن گيربكس هاي برج هاي خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده واسطه گيربكس هاي برج هاي خنك كننده خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده هاي كامل جعبه دنده برج هاي خنك كننده خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: پكينگ برج خنك كننده    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت آريا بنيز    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره فن برج خنك كننده    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت آريا بنيز    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكت هاي برج خنك كن تر    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: صنايع پايدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره فن برج خنك‌كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها