نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: آند فدا شونده کندانسور سیکل ترکیبی    
  سيستم : كندانسور    
  سازنده: شرکت سپهر دانش پویا    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه كندانسيت پمپ    
  سيستم : كندانسور    
  سازنده: كارگاه صنايع مدل سازي بن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها