نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: چک والوهای سوخت و پرژ گازوئیل و قطعات داخلی آنها    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: گروه مهندسی آریا صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ روغن کاری اصلی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسین تبدیل طرح تدبیر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ روغن کاری اضطراری    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسین تبدیل طرح تدبیر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كليه پره هاي سرد كمپرسور و كرير و قطعات منفصله توربين    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق چابهار    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی نیروگاه هرمزگان 2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت توربين مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت توربين مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت توربين مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق يزد    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهيزات سيستم هواي ورودي و پوسته توربين گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اصفهان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیج کنترل ولو V94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: مجموعه چرخ دنده مين اويل پمپ    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ لاستیکی دور سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب خنک کن واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ لاستیکی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل لاستیکی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کوپه تحریک ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کوپه ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوخت گازوئیل توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر روغن توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل تسمه ای(نواری) شرود مرحله اول توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل تسمه ای(نواری) شرود مرحله اول توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ لقمه نگهدارنده اندسیل ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پین درایو سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلوتینگ سیل روغن در ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لابیرنت سیل روغن در ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لابیرنت سیل ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: CRTمونیتور کامپیوتر اسپید ترونیک واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: OPM پانل سیستم اسپید ترونیک واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قسمت مستقیم(امتداد وکشیدگی)فلزی کانال عبور دود دردودکش های واحد بخار    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیر عبور سیمهای لیمیت سوئیچ بلید والو در واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیر هدر مشترک روغن فشاربالای هیدرولیکی در واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پکینگ مربوط به پیستول محرک والو درین سوخت در حالت استارت ناموفق توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ابزار ویژه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ترانسميتر دما    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: طراحی سیستم پرتابل گاز پروپان جهت استارت واحدهای گازی با سوخت مایع    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر هواي اصلي كمپرسور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهران فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاين بيرينگ پمپ روغن روانكاري    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت فن آوري پايا مواد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ الكتروپمپ هاي جكينگ توربين و ژنراتور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق دماوند    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ انعطافي توربين واحد هاي گازي GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل رديف دوم توربين گازي AEG -GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل رديف اول توربين هاي گازي GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل سوخت گاز زیمنس V 94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کپ نازل سوخت مایع توربین زیمنس    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل گازو‌‌ییل توربین گاز زیمنسV94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل گاز توربین GE.F-5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیت نازل سوخت دوگانه سوز توربین گاز    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت لاينر GEF5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت كارا توربين صنعت پارسيان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق جنوب فارس    
مشخصات فني
     نام قطعه: كراس فاير تيوب جك راچت    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت بازرگاني مس سرچشمه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق جنوب فارس    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر كيسه اي واحد گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: آزاد فیلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر هواي رولي توربين گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: صنایع پالایش پروشات پالاد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان ژورنال ترنينگير واحد گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان تراست ترنینگیر واحد گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: درام کلاچ راه انداز میتسوبیشی MHI 701B    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت پتروشیما گستر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: شرود سگمنت ردیف اول هیتاچی GE F 5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ماشين سازي برادران همتي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره ثابت ردیف اول توربین آسک W251 B2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره ثابت ردیف اول توربین میتسوبیشی MHI 701B    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسي بدر سيستم(سهامي خاص)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل‌هاي پره ثابت رديف اول    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان 3×4 گيربُکس اَکسِـسوري    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت کوپلينگ بين جعبه دنده و ژنراتور واحدهای گازی فيات    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت,شركت فولاد سازان صفه اصفهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق ري    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل رينگ 1و2 توربين    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مجتمع فولاد آلياژي اصفهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: کوپلينگ الکتروپمپهاي جکينگ و هيدروليک    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت آروين تاو قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر هواي کمپرسور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر,شرکت اندیشه شمال ,بهران فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: شرود مرحله دوم واحدهاي گازي GEF 9    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي موادكاران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: شرود مرحله سوم واحدهاي گازي GEF 9    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي موادكاران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها