نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: گارد سر و ته فيلتر آنلودينگ    
  سيستم : تهويه مطبوع    
  سازنده: هامون مبدل    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: سپريتورفيزيكي كمپرسور    
  سيستم : تهويه مطبوع    
  سازنده: فنون و نوآوري اراك    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها