نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: منبع تغذیه(کوچک) سیستم اف جی سی در واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: TIMING CARD کارت الکترونیکی مربوط به سیستم فلاشر در دودکشهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: FAPکارت الکترونیکی مربوط به سیستم واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: c.p.u. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات سیستم کنترل    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: هسا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: مکانیزم بریکرهای 6کیلوولت    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: شرکت یارادان صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعه آلومينيمي دسته كليدهاي قدرت    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور پيچ آلومينيومي بريكرهاي سوئيچ گير    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها