نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق اصفهان
                        
     
     نام قطعه: تجهيزات سيستم هواي ورودي و پوسته توربين گازي    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اصفهان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها