نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند
                        
     
     نام قطعه: Tripple-screw pump kit    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسکرو پمپ های تغذیه سوخت نیروگاه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها