نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق گيلان
                        
     
     نام قطعه: نازل سوخت گاز زیمنس V 94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کپ نازل سوخت مایع توربین زیمنس    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل گازو‌‌ییل توربین گاز زیمنسV94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق گيلان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها