نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق توس - مشهد
                        
     
     نام قطعه: پوسته سروموتور كنترل والو توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ رابط سروموتور و كنترل والو توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: روتور شتابگير    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده انتقال دور شتابگير توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوزه اي گيربكس فن هاي ACC    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلانچ انتهايي لنس سوت بلوئر متحرك    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوبين 220 و 48 ولت دي سي و شير سلونوئيد والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت محور پمپ كندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ياتاقان هاي شتابگير توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت چرخدنده كنتورهاي سوخت مايع    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: رگولاتور فشار آب براي سيستم سمپلينگ    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: فنر سيفتي والو مسير بخار هيتر 5    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده هاي پمپ روغن گيربكس فن هاي كندانسور هوايي    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده اكچوايتور    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت چرخدنده بيروني محرك ترك سوئيچ والوهاي آئوما    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر دنده انتقال دور سوت بلوئر ثابت    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده رابط گيربكس ليميت سوئيچ سوت بلوئر ثابت    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان تراست ترنينگير پمپ اصلي روغنكاري توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع اورينگ در سايز هاي مختلف    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع واشرهاي مسي و الومينيمي در سايز هاي مختلف    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع واشرهاي آسپيرال    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده پمپ روغن گيربكس هاي برج هاي خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعه آلومينيمي دسته كليدهاي قدرت    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون سرو موتور كنترل والو توربين فشار قوي    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات داخلي سيفتي والو سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بابيت ريزي و باز سازي ياتاقان فن هاي جي آر فن و اف دي فن بويلر    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر برنرهاي سوخت مايع( مازوت )    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله خرطومي سيل هواي جي آر فن بويلر    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت واشر آبندي سرنازل برنرهاي سوخت مايع    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده سر جلوي گاورنر توربين و سر جلوي محدود كننده شتاب توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت پيستون كنترل والو سرو موتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ديسك آب بندي و استم تاپت والو سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيلندر و پيستون و محور و رينگ هاي پيستون كنترل والو    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و ديسك و بوشن راهنما والو فشار شكن سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده واسطه گيربكس هاي برج هاي خنك كننده خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور برنرفن بويلر كمكي    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و ديسك كنترل والو آبزن ري هيت    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت استم(ساقه) سرو موتور كنترل والو توربين    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر نازل مسير سوخت گازمشعلهاي بويلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر نازل سوخت مايع مشعلهاي بويلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت برنا صنعت توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: استيم اير هيتر ثانويه شماره 1 و 2 بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت برنا صنعت توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت الكتروموتور F.D.Fan 1750 KW    
  سيستم : فن    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: جعبه دنده كامل سوت بلوئر متحرك بويلر    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده هاي كامل جعبه دنده برج هاي خنك كننده خشك    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت سوپاپهاي خروجي مرحله 1 و 2 كمپرسور هواي كنترل    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش محافظ محور پمپ كندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده برنز اويل سپريتور    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش هزار خار كوپلينگ هيدروليكي نيروگاه توس    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده گيربكس برج خنك كننده    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت سوپاپ­های خروجی مرحله 1 و2 کمپرسور هوای کنترل    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش محافظ محور پمپ کندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ­دنده های کامل جعبه دنده برج های خنک­کننده خشک( ACC )    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: جعبه دنده کامل سوت بلوئر متحرک بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها