نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج - زرگان-اهواز
                        
     
     نام قطعه: مکانیکال سیل    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ناموران صنعت ایرانیان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج - زرگان-اهواز    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها