نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري - اصفهان
                        
     
     نام قطعه: تجهيزات پوسته اگزوز توربين بخار و تجهیزات انتقال بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري - اصفهان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها