نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان - ايرانشهر
                        
     
     نام قطعه: جفت چرخ دنده پله اول گيربكس برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان - ايرانشهر    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده پله دوم گيربكس برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان - ايرانشهر    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها