نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق چابهار
                        
     
     نام قطعه: كليه پره هاي سرد كمپرسور و كرير و قطعات منفصله توربين    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق چابهار    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها