نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران - آبادان
                        
     
     نام قطعه: شفت اسکرو پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران - آبادان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها