تجربیات
تجربهنام ثبت كننده
تغيير رژيم شيميايي برجهاي خنك كن واحدهاي 1و2 محمد صادق باقرپور
     
     
پرسش ها
     
  اطلاعاتي  در اين ضمينه موجود نمي باشد.  
     
     
     
 پرسش هاي بدون پاسخ
 
دپارتمان تخصصي برج خنك كن
 

مدير دپارتمان
محمد صادق باقرپور