تجربیات
تجربهنام ثبت كننده
گازسوز کردن پايلوتهاي واحدها محمد صادق باقرپور
نصب کنتورهای گاز محمد صادق باقرپور
اصلاحات فلوديوايدر (ولوهاي درين و ونت و فلكسيل نمودن لوله‌ها و نصب چك والو) محمد صادق باقرپور
تغيير سيستم مربوط به پمپ سوخت واحدهای قديم هيتاچی محمد صادق باقرپور
موتوري نمودن فلوديوايدر محمد صادق باقرپور
آماده سازي و انتقال سيگنال هاي سوخت محمد صادق باقرپور
ايجاد سيستم كمكي گاز مايع در فاز 1و2 محمد صادق باقرپور
طراحی و نصب سيستم حفاظت کاتوديک بر روی لوله های گاز نيروگاه محمد صادق باقرپور
نصب دوربين جهت نظارت بر وضعيت مشعلها محمد صادق باقرپور
آماده سازی و انتقال سيگنال های سوخت محمد صادق باقرپور
     
     
پرسش ها
     
  اطلاعاتي  در اين ضمينه موجود نمي باشد.  
     
     
     
 پرسش هاي بدون پاسخ