تجربیات
تجربهنام ثبت كننده
بروز كردن سيستم مانيتورينگ وكنترل واحدهاي گازي نيروگاه قم محمد صادق باقرپور
سيستم مانيتورينگ و سوپروايزري توربين محمد صادق باقرپور
سيستم مانيتورينگ کنترل واحد محمد صادق باقرپور
مانيتورينگ وايبريشن توربين محمد صادق باقرپور
نصب سيستم نشاندهنده اكسپنشن توربين محمد صادق باقرپور
مانيتورينگ درجه حرارت ياتاقانها محمد صادق باقرپور
اتوماسيون فرآيند بهره برداري پمپهاي آب مقطر3 واحد محمد صادق باقرپور
ايجاد باكس و ترمينال ميان راهي براي كابلهاي ابزار دقيق محمد صادق باقرپور
دوبل كردن و جدا سازي تغذيه RTDهاي ياتاقانها محمد صادق باقرپور
تعويض كامپيوترهاي سيستم OM در نيروگاه سيكل تركيبي محمد صادق باقرپور
     
     
پرسش ها
سوالنام ثبت كننده
نصب تایمر جهت اندازه گیری زمان توقف واحد محمدحسین زنجیریان
     
     
 پرسش هاي بدون پاسخ
سوالنام ثبت كننده
نصب تایمر جهت اندازه گیری زمان توقف واحد محمدحسین زنجیریان
 
دپارتمان تخصصي سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق
 

مدير دپارتمان
محمد صادق باقرپور